CLDXR®

XR In The Cloud.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem a podmínky poskytování služeb

Poslední aktualizace: 6. května 2021

Tato licenční smlouva pro koncového uživatele a podmínky služby (dále jen “podmínky služby”) upravují váš přístup k webovým stránkám na adrese cldxr.com (dále jen “webové stránky”) a k platformě CLDXR, softwaru, službám a dokumentaci poskytovaným prostřednictvím webových stránek a/nebo vyhrazené aplikace ((dále společně jen “platforma CLDXR”) a jejich používání.

Před použitím nebo registrací na webové stránky a/nebo platformu CLDXR nebo jakékoli služby či plány, které jsou na nich poskytovány, si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby.

Registrací nebo používáním webových stránek a/nebo platformy CLDXR potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky poskytování služeb, plně jim rozumíte a souhlasíte s tím, že budete právně vázáni a budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy, které se mohou čas od času změnit. POKUD NEPŘIJÍMÁTE A NESOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE PRÁVNĚ VÁZÁNI TĚMITO PODMÍNKAMI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A ŽE JE BUDETE DODRŽOVAT, NESMÍTE PŘISTUPOVAT NA WEBOVÉ STRÁNKY A/NEBO PLATFORMU CLDXR POSKYTOVANOU V RÁMCI WEBOVÝCH STRÁNEK ANI JE POUŽÍVAT. Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto podmínek poskytování služeb pro vlastní potřebu.

1. Předmět podmínek služby

 • Tyto Podmínky služby představují závazné smluvní právní ujednání mezi vámi (dále jen “Držitel licence”, "Uživatel" nebo "vy") a společností Three Dragons s.r.o., IČO 071 77 607, se sídlem Brno, Spálená 480/1, PSČ. 602 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106608 ((dále jen “Společnost” nebo "my"), autor a vlastník Webových stránek, Platformy CLDXR a související dokumentace dostupné na Webových stránkách a/nebo v rámci Platformy CLDXR a poskytovatel licence podle těchto Podmínek poskytování služeb.
 • Všichni uživatelé, kteří jsou nezletilí a mladší 16 let, musí mít k používání webových stránek a/nebo platformy CLDXR souhlas rodičů nebo opatrovníků, musí být pod jejich přímým dohledem a/nebo je musí zastupovat, aby mohli souhlasit s těmito podmínkami služby a poskytnout jakékoli osobní údaje.
 • Tyto podmínky služby se vztahují výhradně na vaše používání webových stránek a platformy CLDXR. Výběrem plánu používání (dále jen “plán používání”), registrací a/nebo používáním platformy CLDXR vyjadřujete svůj souhlas se všemi podmínkami těchto Podmínek služby a souhlasíte s nimi. Pokud tyto Podmínky služby uzavíráte jménem společnosti, podniku nebo jiné právnické osoby, prohlašujete a zaručujete, že máte všechna příslušná oprávnění potřebná k tomu, abyste tuto právnickou osobu zavázali těmito Podmínkami služby.
 • Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a/nebo v rámci platformy CLDXR, jsou tímto výslovně začleněny do tohoto dokumentu formou odkazu.
 • Jediným rozsahem služby podle této smlouvy a hlavní funkcí platformy CLDXR je umožnit uživatelům vytvářet prezentace rozšířené reality (rozšířená, smíšená a virtuální realita a jakákoli jiná budoucí technologie, která spadá do tohoto rozsahu) a zobrazovat je prostřednictvím vhodných zařízení prostřednictvím jedinečné adresy URL (dále jen "prezentace XR"). V rámci platformy CLDXR mohou být uživateli poskytnuty další služby a produkty (např. značková mobilní aplikace, plugin do aplikace atd.), jak je popsáno na webových stránkách (dále jen "dodatečné nástroje"). Extra nástroje mohou být předmětem samostatné smlouvy. Přístup k platformě CDLXR a její používání vyžaduje dokončení procesu registrace a předplatného. Pokud jste se plně nezaregistrovali a nepředplatili, nemáte žádné právo ani licenci k přístupu k platformě CLDXR nebo k používání jejích součástí, služeb nebo plánů používání.
 • Společnost si výslovně vyhrazuje veškerá práva k Webovým stránkám a/nebo platformě CLDXR.
 • Informace poskytované na webových stránkách a/nebo v rámci platformy CLDXR nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití byly v rozporu se zákonem nebo nařízením, nebo by v takové jurisdikci nebo zemi podléhaly registrační povinnosti. Osoby, které se rozhodnou přistupovat k Webovým stránkám a/nebo Platformě CLDXR z jiných míst, tak proto činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v jakém rozsahu se na ně místní zákony vztahují.

2. Registrace a používání

 • Abyste mohli používat platformu CLDXR, musíte se zaregistrovat a vytvořit si uživatelský účet výběrem plánu používání kliknutím na tlačítko "Zaregistrovat se dnes" a vyplněním osobních údajů požadovaných v registračním formuláři (dále jen “uživatelský účet”). V závislosti na zvoleném Plánu používání budete muset zaplatit příslušnou částku, aby vám byla platforma CLDXR s funkcemi podle zvoleného Plánu používání zpřístupněna a abyste ji mohli používat. Po dokončení procesu registrace a případně platby je uzavřena smlouva s níže uvedenými podmínkami.
 • Při registraci k používání platformy CLDXR a/nebo jakýchkoli jiných funkcí a/nebo částí platformy CLDXR, které mohou vyžadovat registraci, musíte poskytnout úplné a přesné informace o sobě a souhlasit s tím, že tyto informace budete při jejich změně aktualizovat. V případě, že takové informace neposkytnete nebo neaktualizujete, nebo máme důvodné podezření, že jste takové informace neposkytli nebo neaktualizovali, máme právo dle našeho výhradního a absolutního uvážení zablokovat váš účet a zabránit vám v používání platformy CLDXR nebo jakýchkoli funkcí platformy CLDXR.
 • Je vaší povinností uchovávat svůj účet a jakékoli vámi poskytnuté nebo vytvořené heslo v tajnosti a bezpečí a nesete odpovědnost za veškeré používání uživatelského účtu a hesla. V případě, že je váš uživatelský účet používán bez vašeho souhlasu nebo zjistíte jiné porušení bezpečnosti, zavazujete se nás o tom neprodleně informovat. Neneseme odpovědnost za nedodržení tohoto článku ani za prodlení s uzavřením vašeho uživatelského účtu poté, co jste nám porušení bezpečnosti oznámili. Za veškeré činnosti, které se odehrávají pod vaším uživatelským účtem, nesete výhradní odpovědnost vy.
 • Vyhrazujeme si právo odstranit, odvolat nebo změnit vámi zvolené uživatelské jméno, pokud podle našeho výhradního uvážení zjistíme, že je nevhodné, obscénní nebo jinak závadné.
 • Uživateli nevznikají žádné náklady na doručení, avšak k používání platformy CLDXR a veškerého obsahu na ní potřebuje uživatel přístup k internetu a kompatibilní internetový prohlížeč.
 • Pokud je to v rámci zvoleného plánu používání možné, může být uživateli povoleno vytvořit více přístupů k platformě CLDXR. Uživatel může takový přístup poskytnout svým zaměstnancům, partnerům, poskytovatelům, dodavatelům atd. výhradně za účelem používání platformy CLDXR jeho jménem. Uživatel není oprávněn poskytovat takový přístup za jakoukoli odměnu.

3. Licence na používání platformy CLDXR

 • Za předpokladu, že je úspěšně provedena příslušná platba na základě zvoleného Plánu užívání, pokud je takový Plán užívání poskytován za úplatu, jinak po řádném dokončení procesu registrace v rámci Plánu užívání poskytovaného bezplatně, je mezi Společností a vámi uzavřena licenční smlouva ve smyslu tohoto dokumentu, na jejímž základě vám Společnost bezodkladně umožní používat Platformu CLDXR s funkcemi podle vámi zvoleného Plánu užívání a poskytne vám je, po dobu trvání vašeho Plánu používání a/nebo po dobu trvání těchto Podmínek služby a licenční smlouvy uzavřené podle těchto Podmínek služby jako Držiteli licence odvolatelnou, nevýhradní, nepřevoditelnou, nepřevoditelnou, územně a časově neomezenou licenci k používání Platformy CLDXR omezenému počtu uživatelů, a to výhradně za účelem používání prezentací XR, výhradně v souladu s těmito Podmínkami služby a v souladu s způsoby použití povolenými podle vámi zvoleného Plánu používání (dále jen "Omezená licence").
 • Platforma CLDXR, software a služby na ní poskytované jsou provozovány a poskytovány formou "Saas" (software jako služba), tj. držitel licence nevlastní ani nekupuje samotný software. Přístup k platformě CLDXR a údajům zpracovávaným v rámci platformy CLDXR je poskytován výhradně prostřednictvím uživatelského účtu chráněného jménem a heslem.
 • Platforma CLDXR je majetkem společnosti a společnost si ponechává veškerá práva, vlastnictví a podíl na platformě CLDXR, včetně veškerých práv duševního vlastnictví týkajících se ochranných známek, známek služeb a obchodních tajemství, jakož i veškerých práv k autorským nebo patentovaným materiálům, které vám byly poskytnuty jako součást platformy CLDXR. S výjimkou omezené licence, která vám byla udělena v těchto podmínkách služby, nezískáváte k platformě CLDXR žádná práva a společnost si vyhrazuje veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena.
 • Tato omezená licence nezahrnuje žádná práva, která zde nejsou výslovně vyjmenována, a pro větší jistotu nezahrnuje povolení nebo licenci k dalšímu šíření, reprodukci nebo opětovnému publikování (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu), přístupu, kopírování v jakékoli formě ani platformy CLDXR, ani jakéhokoli jejího obsahu, programování, kódu nebo databází s ní spojených.
 • Držitel licence smí používat platformu CLDXR ke komerčním účelům, pokud není v příslušném plánu používání uvedeno jinak. Pro vyloučení pochybností se komerčními účely rozumí jakákoli činnost spojená s jakoukoli formou prodeje, dalšího prodeje nebo nabízení či reklamy na prodej nebo služby, poskytované Uživatelem nebo jinou třetí stranou, aniž by měla ziskový charakter.
 • Nabyvatel licence není oprávněn poskytovat sublicence k omezené licenci.
 • Veškeré databáze dostupné v rámci platformy CLDXR jsou dále chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, tedy společnosti.

4. Majetek společnosti

 • Platforma a webové stránky CLDXR se skládají z různých grafických prvků, textů, ikon a tlačítek, které poskytla společnost a/nebo jiné subjekty pod naším vedením (např. poskytovatelé licencí). Veškerý takový obsah, práva, tituly, podíly a autorská práva k platformě CLDXR a k ní, včetně mimo jiné všech takových informací v textových, grafických, video a audio formátech, obrázků, ikon, návrhů, ochranných známek, obchodních značek, softwarových dat, počítačového kódu, algoritmů a informací, jsou ve vlastnictví Společnosti a/nebo příslušného subjektu třetí strany (dále společně jen “aktiva Společnosti”).
 • Tímto berete na vědomí, že aktiva společnosti jsou chráněna všemi autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími platnými zákony o duševním vlastnictví a mezinárodními smlouvami. Proto jste povinni zacházet s platformou CLDXR a aktivem společnosti jako s jakýmkoli jiným materiálem chráněným autorskými právy, pokud není v těchto podmínkách služby stanoveno jinak.
 • Používáním platformy CLDXR vám ani žádné jiné straně neudělujete ani nepřevádíte žádná vlastnická ani jiná práva k majetku společnosti a s výjimkou výslovně uvedených případů nesmí být nic v tomto dokumentu ani v rámci platformy CLDXR vykládáno tak, že vám nebo jakékoli jiné straně uděluje jakoukoli licenci na základě jakýchkoli práv duševního vlastnictví společnosti nebo jakékoli třetí strany, mimo jiné včetně jakéhokoli práva stahovat, zobrazovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, editovat, měnit nebo vylepšovat jakoukoli část platformy CLDXR nebo jejího obsahu jakýmkoli způsobem.
 • Některé názvy, grafika, loga, ikony, vzory, slova, nadpisy nebo fráze obsažené v platformě CLDXR mohou představovat obchodní názvy, registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služeb (dále společně jen “ochranné známky”) společnosti nebo jiných subjektů. Ochranné známky mohou být registrovány v České republice a případně v dalších zemích. Všechny ochranné známky, které nejsou ve vlastnictví Společnosti, jsou majetkem příslušných vlastníků, a pokud je Společnost používá, jsou používány na základě licence nebo se souhlasem. Všechny ochranné známky jsou a zůstávají výhradním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Jakékoli použití těchto ochranných známek, s výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu, bez výslovného písemného souhlasu příslušného vlastníka je přísně zakázáno. Nic z toho, co je obsaženo v tomto dokumentu nebo v rámci platformy CLDXR, nelze vykládat jako udělení licence k použití jakékoli ochranné známky (ochranných známek), ať už implicitně, zprostředkovaně nebo jinak. Vy (a vaším jménem váš rodič nebo zákonný zástupce, pokud jste v jurisdikci vašeho bydliště mladší než plnoletí) souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky, které by byly v rozporu s vlastnictvím obchodních značek Společností nebo třetí stranou.

5. Obsah vytvářený uživateli

 • Některé funkce a/nebo části platformy CLDXR vám mohou umožnit nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet váš vlastní obsah (dále jen “uživatelský obsah”). Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Společnost bere na vědomí, že jakýkoli uživatelský obsah zůstává váš a Společnost nezískává žádná práva a/nebo vlastnictví vašeho uživatelského obsahu, pokud to není výslovně uvedeno v těchto podmínkách.
 • V rozsahu nezbytném pro poskytování služeb prostřednictvím platformy CLDXR vám i ostatním, pro ochranu vás a platformy CLDXR a pro zlepšování našich produktů a služeb udělujete společnosti celosvětovou a bezplatnou licenci k používání uživatelského obsahu, například k vytváření kopií, uchovávání, přenosu, přeformátování, zobrazování a distribuci prostřednictvím platformy CLDXR.
 • Některé funkce a/nebo části platformy CLDXR a/nebo webových stránek vám mohou umožnit sdílet váš uživatelský obsah. Berete na vědomí, že jakýkoli uživatelský obsah, který se rozhodnete sdílet prostřednictvím platformy CLDXR a/nebo webových stránek, může být kopírován, používán, upravován nebo šířen jinými uživateli. Dále berete na vědomí, že jakmile je váš Uživatelský obsah sdílen, nelze jej vždy stáhnout. Přebíráte veškerá rizika spojená s vaším Uživatelským obsahem - mimo jiné včetně spoléhání se třetí strany na jeho kvalitu, přesnost nebo spolehlivost nebo jakéhokoli zveřejnění informací ve vašem Uživatelském obsahu, které umožňují vaši nebo cizí osobní identifikaci. Tímto souhlasíte s tím, že společnost nenese žádnou odpovědnost za takovéto aktivity. Rovněž souhlasíte a berete na vědomí, že váš Uživatelský obsah není sponzorován ani podporován Společností, a nebudete naznačovat, že váš Uživatelský obsah je jakýmkoli způsobem sponzorován nebo podporován Společností. Pečlivě zvažte, jaký Uživatelský obsah se rozhodnete sdílet.
 • Ačkoli společnost nemá žádnou právní povinnost aktivně prověřovat nebo upravovat uživatelský obsah, vyhrazuje si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu dle vlastního uvážení upravit, editovat nebo odstranit jakýkoli uživatelský obsah (nebo jeho část) nebo požádat uživatele, aby upravil nebo editoval svůj uživatelský obsah (nebo jeho část), nebo upravit, editovat nebo odstranit jakýkoli jiný obsah na platformě CLDXR, pokud v souvislosti s takovým obsahem obdrží stížnost nebo oznámení o údajném porušování práv nebo z jakéhokoli jiného důvodu.
 • Chcete-li podat stížnost na uživatelský obsah, obsah prezentací XR a/nebo upozornit na materiály, které údajně porušují autorská práva, na webových stránkách a/nebo platformě CLDXR, kontaktujte nás prosím na adrese: notice@cldxr.com.
 • Dále se zavazujete, že nebudete používat platformu CLDXR k nahrávání, zveřejňování, komunikaci nebo jinému odesílání či přenášení prostřednictvím platformy CLDXR nebo na ni jakéhokoli uživatelského obsahu a/nebo obsahu prezentací XR, který je nezákonný nebo porušuje práva třetích stran. To znamená, bez omezení, obsah, který:
  • může podle vlastního uvážení společnosti znevažovat, ponižovat, poškozovat nebo znehodnocovat společnost a/nebo veřejný obraz nebo postavení společnosti, kterékoli z jejích přidružených společností (včetně, mimo jiné, sponzorů nebo podporovatelů webových stránek, společnosti, platformy CLDXR a/nebo jakýchkoli jiných produktů nebo služeb společnosti);
  • je podle výhradního a absolutního uvážení Společnosti považováno za hanlivé, pomlouvačné, pornografické nebo obscénní;
  • je dle výhradního a absolutního uvážení Společnosti považováno za obsahující, zobrazující, zahrnující, diskutující nebo zahrnující, bez omezení, cokoli z následujícího: nahotu; nevhodnou konzumaci alkoholu/drog nebo kouření; explicitní nebo grafické sexuální aktivity nebo sexuální narážky; hrubý, vulgární nebo urážlivý jazyk a/nebo symboly; hanlivé charakteristiky jakýchkoli etnických, rasových, sexuálních, náboženských nebo jiných skupin; obsah, který podporuje, schvaluje a/nebo diskutuje jakékoli nezákonné, nevhodné nebo rizikové chování nebo jednání; osobní údaje jednotlivců, mimo jiné včetně jmen, telefonních čísel a adres (fyzických nebo elektronických); komerční sdělení, srovnání nebo výzvy k prodeji jiných produktů nebo služeb než produktů a služeb Společnosti nebo vašich vlastních produktů a služeb, pokud váš plán používání neumožňuje profesionální a komerční použití; jakékoli identifikovatelné produkty třetích stran, obchodní značky, značky a/nebo loga jiné než produkty a značky Společnosti (např.g. jakékoli materiály, které se objeví ve vašem uživatelském obsahu a/nebo obsahu prezentací XR, nesmí obsahovat žádná viditelná loga, obchodní značky nebo jiné materiály třetích stran, pokud k tomu nebyly získány příslušné souhlasy - pozn. překl: všechny identifikovatelné produkty, obchodní značky, značky a/nebo loga třetích stran, pro které nebyl získán souhlas, musí být rozmazány tak, aby nebyly rozpoznatelné); chování nebo jiné činnosti v rozporu s těmito Podmínkami služby nebo jakoukoli jinou smlouvou, kterou můžete mít se Společností uzavřenou; a/nebo jakýkoli jiný obsah, který je nebo by mohl být považován za nevhodný, nevhodný nebo urážlivý, to vše podle uvážení Společnosti;
  • obsahuje jakýkoli odkaz nebo podobiznu jakékoli identifikovatelné třetí strany, pokud nebyl získán souhlas každé takové osoby a jejího rodiče/zákonného zástupce, pokud je mladší plnoletosti v jurisdikci svého bydliště (poznámka: pokud nemůžete získat souhlas osoby, která se objevuje ve vašem uživatelském obsahu a/nebo obsahu prezentací XR, musí být její obličej rozmazán a hlas (pokud je to relevantní) musí být změněn tak, aby nebyl rozpoznatelný);
  • porušuje nebo by mohla porušovat práva duševního vlastnictví, práva na soukromí, práva na publicitu nebo jiná vlastnická práva jiných osob nebo vést k jakýmkoli nárokům;
  • obsahuje viry, trojské koně, časované bomby nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení; a/nebo
  • obsahuje (v jakémkoli formátu nebo na jakémkoli médiu) jakoukoli hudbu, loga, ochranné známky nebo jiné materiály chráněné autorským právem (mimo jiné včetně fotografií, obrázků, textů a textů), pokud nejste autorem takového obsahu nebo pokud jste předem nezískali všechny potřebné souhlasy a povolení od vlastníka nebo vlastníků takových materiálů.
 • Uživatel bere na vědomí, že platforma neslouží jako nástroj pro zálohování dat, a je proto odpovědný za pravidelné zálohování veškerého uživatelského obsahu, který na platformu CLDXR nahraje. Rovněž v případě ukončení smlouvy podle těchto Podmínek poskytování služeb a práv poskytnutých uživateli není společnost povinna poskytnout vám žádná uživatelská data uložená v platformě CLDXR.

6. Opakující se platby, plány používání a obnovení

 • Výběrem Plánu používání a dokončením registrace na platformě CLDXR podle článku 2 těchto Podmínek služby nás opravňujete k tomu, abychom vám pravidelně účtovali poplatek za předplatné plus příslušné daně (dále jen "poplatek za předplatné" nebo “poplatky za předplatné”) v souladu s vybraným Plánem používání. Předplatné pro každý Plán používání je uvedeno na Webových stránkách. Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu před transakcí změnit Předplatné jakýchkoli Plánů používání, funkcí a/nebo položek poskytovaných v rámci platformy CLDXR. Změna Poplatků za předplatné nemá žádný vliv na již zaplacené Plány využití.
 • Pokud si při registraci nezvolíte jinak a s výhradou případné propagační akce (jak je uvedeno níže), budou vám poplatky za předplatné účtovány měsíčně nebo ročně podle zvoleného plánu používání. Berete na vědomí, že opakovaně účtovaná částka se může lišit z důvodů, které mohou zahrnovat rozdílné částky v důsledku platných Akcí a poplatků za další služby, které jste odsouhlasili, jako je přidání dalších uživatelů do Plánu používání.
 • Po postupu uvedeném v předchozích odstavcích tohoto článku si vyberete způsob platby, který hodláte použít k úhradě Předplatného, a také to, zda se bude jednat o měsíční nebo roční opakované platby, pokud vámi zvolený Plán používání takovou volbu umožňuje.
 • Jak je popsáno v dalších podrobnostech týkajících se zvoleného Plánu používání, a pokud není u daného Plánu používání stanoveno jinak, začnou vám být účtovány Předplatné v aktuální výši ihned po zahájení Plánu používání.
 • U měsíčních plánů s měsíčními platbami je počáteční měsíční poplatek za předplatné splatný ihned po zahájení plánu používání a následně vám budou každý měsíc trvání předplatného účtovány měsíční poplatky za předplatné.
 • U ročních plánů s ročními platbami je počáteční roční poplatek za předplatné splatný ihned po zahájení plánu používání a poté vám budou účtovány roční poplatky za předplatné každý rok trvání předplatného.
 • V případě předplacených plánů je celý předplatný poplatek splatný okamžitě po zahájení plánu používání.
 • Plány používání zakoupené na měsíční bázi jsou účtovány každý měsíc, dokud předplatné nezrušíte. Pokud jste si zakoupili plán používání na pevný počet měsíců (například 12 měsíců), váš plán používání se automaticky obnoví na nové období předplatného (například na druhé období 12 měsíců), pokud svůj plán používání nezrušíte před koncem aktuálního období plánu používání. O obnovení vás budeme informovat. Pokud svůj plán užívání zrušíte, místo abyste jej obnovili, zrušení bude účinné následující den po skončení aktuálního období plánu užívání. Pokud své předplatné nezrušíte během aktuálního období, dojde k obnovení vašeho Plánu používání za aktuálně platnou sazbu předplatného a na stejnou dobu, jako je vaše aktuální předplatné (např. měsíční, roční atd.), a tedy k obnovení těchto Podmínek služby spolu s licenční smlouvou v tomto dokumentu.
 • V závislosti na zvoleném plánu používání mohou platit různá omezení, podmínky a omezení. Různé plány používání mohou například obsahovat omezení počtu zařízení, na kterých můžete používat platformu CLDXR, nebo počtu uživatelů, kteří mohou používat platformu CLDXR (objemové licencování), počtu projektů, které můžete v rámci platformy CLDXR vytvářet, počtu pracovních prostorů, které máte v rámci platformy CLDXR k dispozici, funkcí platformy CLDXR, ke kterým máte přístup, a velikosti úložného prostoru, který máte v souvislosti s platformou CLDXR k dispozici.
 • Příslušné daně mohou záviset na vaší lokalitě.
 • V případě, že se platbu předplatného nepodaří zpracovat, obdržíte e-mail s upozorněním na tuto skutečnost s informací, že se platbu pokusíme zpracovat znovu do tří dnů. Tímto berete na vědomí, že pokud se takovou platbu nepodaří zpracovat ani v této následné lhůtě, jsme oprávněni zablokovat váš účet v rámci platformy CLDXR a nebudete mít nadále přístup k platformě CLDXR a nebudete ji moci používat, dokud nebude příslušná platba Předplatného uhrazena, pokud se se Společností nedohodnete jinak. V případě, že příslušná částka nebude uhrazena do jednoho měsíce od prvního neúspěšného pokusu, jsme oprávněni váš účet v rámci platformy CLDXR smazat.
 • Za předpokladu, že platba Předplatného byla úspěšně provedena, je mezi Společností a vámi jako Držitelem licence uzavřena licenční smlouva v souladu s podmínkami uvedenými níže, na jejímž základě vám Společnost umožní používat Platformu CLDXR v rozsahu zvoleného Plánu používání a jeho funkcí a udělí vám Omezenou licenci, jak je uvedeno v článku 3 těchto Podmínek služby.
 • Potvrzení o objednávce plánu používání a úspěšném provedení transakce obdržíte e-mailem na vámi zadaný e-mail.
 • Informace o uzavření jakékoli smlouvy, včetně dohody podle těchto Podmínek poskytování služeb, jsou uloženy v databázi webových stránek a/nebo v rámci platformy CLDXR a máte k nim přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu. Případné chyby můžete zkontrolovat ve svém uživatelském účtu. Chyby v údajích můžete opravit prostřednictvím svého uživatelského účtu. Pokud to Webové stránky nebo platforma CLDXR neumožňují, lze opravy provést prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden na Webových stránkách a/nebo v rámci platformy CLDXR.

7. Zrušení a vrácení peněz

 • Všechny poplatky za předplatné jsou nevratné, s výjimkou případů, kdy je to v souladu s těmito Podmínkami služby a v souladu s platnými právními předpisy.
 • Plán pravidelného používání nebo jakékoli další služby, které jste si vyžádali (např. další uživatelé), můžete zrušit dokončením procesu zrušení na webových stránkách. Vezměte prosím na vědomí, že předplatné můžete úspěšně zrušit pouze v souvislosti s budoucími smlouvami, tj. prodloužením stávající smlouvy týkající se příslušného Plánu používání a omezené licence poskytované podle těchto Podmínek služby, která je uzavřena po úspěšném provedení platby Předplatného na příslušné časové období. Případné ukončení již uzavřené smlouvy podle těchto Podmínek služby se řídí článkem 16 těchto Podmínek služby.
 • Za částečná předplatitelská období u plánů užívání nebudeme poskytovat náhrady ani kredity (pokud se neuplatní podmínky uvedené v odstavci 24.3). Pokud ukončíte smlouvu podle těchto Podmínek služby týkající se Plánu používání, nebude vám vrácena ani připsána žádná část posledního zaplaceného poplatku za předplatné (plus příslušné daně). Po ukončení nebo zrušení dalšího předplatného však budete mít k platformě CLDXR nadále přístup až do konce aktuálního období plánu používání, kdy bude vaše předplatné ukončeno. Například pokud máte měsíční plán, budete mít k platformě CLDXR přístup i po zbytek měsíce, ve kterém ukončíte nebo zrušíte své předplatné, a na konci tohoto měsíce bude váš plán používání ukončen a nebudou vám účtovány další poplatky za předplatné.
 • Po datu účinnosti ukončení nebo zrušení vašeho předplatného již nebudete mít právo používat platformu CLDXR a musíte přestat používat platformu CLDXR a/nebo aktiva společnosti.
 • Společnost může dle svého vlastního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez něj, s předchozím oznámením nebo bez něj, odmítnout přijmout, zrušit a/nebo odmítnout obnovit vaše předplatné příslušného plánu používání. O takovém případu vás Společnost vyrozumí prostřednictvím e-mailu.

8. Chování uživatele, prohlášení, omezení

 • Používáním webových stránek a/nebo platformy CLDXR tímto potvrzujete, souhlasíte, zaručujete a prohlašujete, že:
  • všechny vámi poskytnuté registrační údaje budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné;
  • budete dbát na přesnost těchto informací a v případě potřeby je neprodleně aktualizovat;
  • jste způsobilí k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek služby;
  • že veškerý uživatelský obsah (v jakémkoli formátu nebo na jakémkoli médiu) a obsah prezentací XR, které zveřejníte na platformě CLDXR, nahrajete na ni nebo jinak odešlete na platformu CLDXR nebo jejím prostřednictvím, je váš originál a že jste získali veškerá potřebná práva k uživatelskému obsahu, obsahu prezentací XR a všem jeho součástem (pokud jsou k dispozici), abyste je mohli zveřejnit, nahrát nebo jinak odeslat na platformu CLDXR nebo jejím prostřednictvím;
  • nebudete přistupovat k platformě CLDXR automatizovanými nebo nelidskými prostředky, ať už prostřednictvím bota, skriptu nebo jinak;
  • nebudete používat platformu CLDXR kžádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a
  • vaše používání platformy CLDXR nebude v rozporu s platnými zákony, předpisy nebo těmito podmínkami služby.
 • Pokud poskytnete nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné informace, má společnost právo pozastavit váš uživatelský účet, vypovědět smlouvu podle těchto podmínek služby, smazat váš uživatelský účet a ukončit vaše používání platformy CLDXR, jakož i odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání platformy CLDXR (nebo její části).
 • Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, tímto také potvrzujete, souhlasíte, zaručujete a prohlašujete, že:
  • Jste odpovědní za všechny úkony a/nebo transakce, které se uskuteční v rámci vašeho uživatelského účtu, mimo jiné včetně zajištění přesnosti, spolehlivosti nebo úplnosti veškerého uživatelského obsahu, který nahrajete, zveřejníte nebo jinak přenesete na platformu CLDXR nebo jejím prostřednictvím;
  • Společnost nemůže (ani není povinna) zaručit přesnost, spolehlivost nebo úplnost jakéhokoli uživatelského obsahu; a
  • Společnost obecně neprovádí kontrolu ani úpravu uživatelského obsahu a/nebo obsahu prezentací XR, vyhrazuje si však právo dle vlastního uvážení, ačkoli k tomu není právně povinna, kdykoli a bez předchozího upozornění a bez jakýchkoli závazků monitorovat, upravovat nebo jinak odstraňovat jakýkoli uživatelský obsah a/nebo obsah prezentací XR (nebo jeho část) na platformě CLDXR.
 • K platformě CLDXR nesmíte přistupovat ani ji používat k jiným účelům, než ke kterým společnost platformu CLDXR zpřístupňuje.
 • Souhlasíte s tím, že nebudete a nedovolíte ostatním:
  • používat, exportovat, reexportovat, importovat, kopírovat, upravovat, stahovat, distribuovat nebo přenášet platformu CLDXR nebo jakoukoli její součást, ať už vcelku nebo zčásti, s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách služby;
  • dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat, pokoušet se získat zdrojový kód nebo dešifrovat platformu CLDXR;
  • provádět jakékoli úpravy, adaptace, vylepšení, zdokonalení, překlady nebo odvozená díla z platformy CLDXR;
  • obcházet, vypínat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí Webových stránek a/nebo Platformy CLDXR, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli aktiva Společnosti nebo vynucují omezení používání Webových stránek, Platformy CLDXR a/nebo aktiva Společnosti;
  • neoprávněně vytvářet rámce nebo odkazy na Webové stránky a/nebo platformu CLDXR;
  • pronajímat, leasingovat, poskytovat sublicence, půjčovat, dále prodávat nebo distribuovat platformu CLDXR a/nebo přístup k platformě CLDRXR nebo její části;
  • kopírovat nebo upravovat software platformy CLDXR, mimo jiné včetně jeho zdrojového kódu;
  • nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a rozesílání spamu (nepřetržité zasílání opakujícího se textu), který narušuje nerušené používání a užívání platformy CLDXR nebo jakékoli její součásti jakoukoli stranou nebo upravuje, poškozuje, narušuje, mění nebo narušuje používání, vlastnosti, funkce, provoz nebo údržbu platformy CLDXR;
  • nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus sběru nebo přenosu informací, mimo jiné včetně jasných grafických výměnných formátů ("gifů"), 1×1 pixelu, webových chyb, souborů cookie nebo jiných podobných zařízení (někdy označovaných jako "spyware" nebo "pasivní mechanismy sběru" nebo "pcms");
  • s výjimkou případů, kdy je to výsledkem standardního použití vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používat, spouštět, vyvíjet nebo distribuovat jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně jakéhokoli pavouka, robota, podvodného nástroje, škrabáku nebo offline čtečky, která přistupuje na Webové stránky a/nebo platformu CLDXR, nebo používat či spouštět jakýkoli neautorizovaný skript nebo jiný software;
  • porušovat platné zákony, pravidla nebo předpisy v souvislosti s vaším přístupem nebo používáním Webových stránek, platformy CLDXR nebo jakékoli její části;
  • odstraňovat, měnit nebo zakrývat jakákoli oznámení o vlastnictví (včetně oznámení o autorských právech a ochranných známkách) společnosti nebo jejích přidružených společností, partnerů, dodavatelů nebo poskytovatelů licence k platformě CLDXR;
  • používat platformu CLDXR k jakémukoli výdělečnému úsilí, komerčnímu podnikání nebo jinému účelu, pro který není určena;
  • používat platformu CLDXR k vytvoření produktu, služby nebo softwaru, který by přímo či nepřímo konkuroval službám, produktům nebo softwaru nabízenému společností nebo by je jakýmkoli způsobem nahrazoval;
  • používat platformu CLDXR k zasílání automatických dotazů na jakékoli webové stránky nebo k zasílání nevyžádaných komerčních e-mailů;
  • využívat nákupního agenta nebo zprostředkovatele nákupu k nákupům na webových stránkách a/nebo v rámci platformy CLDXR;
  • klamat, podvádět nebo uvádět v omyl společnost a/nebo ostatní uživatele, zejména při pokusech o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla;
  • nevhodně využívat podpůrné služby nebo podávat nepravdivá hlášení o zneužívání nebo nevhodném chování;
  • používat systém automatizovaně, například pomocí skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo pomocí nástrojů pro dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat;
  • používat jakékoli proprietární informace nebo rozhraní společnosti nebo jiné duševní vlastnictví společnosti při navrhování, vývoji, výrobě, licencování nebo distribuci jakýchkoli aplikací, příslušenství nebo zařízení pro použití s platformou CLDXR;
  • narušovat, nepřiměřeně zatěžovat nebo nadměrně zatěžovat, zasahovat do jakékoli části platformy CLDXR nebo jakéhokoli našeho systému nebo se pokoušet získat k nim neoprávněný přístup;
  • neoprávněně používat Webové stránky a/nebo platformu CLDXR, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres jiných uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnou záminkou;
  • nahrávat, zveřejňovat, posílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který nemáte právo zveřejnit nebo zpřístupnit;
  • zapojit se do zakázaného nebo neoprávněného používání webových stránek a/nebo platformy CLDXR nebo jakéhokoli našeho systému, mimo jiné včetně neoprávněného vstupu do systémů, zneužití hesel nebo zneužití jakýchkoli informací na platformě CLDXR;
  • pokoušet se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo používat uživatelské jméno jiného uživatele;
  • prodávat nebo jinak převádět svůj profil, uživatelské jméno nebo uživatelský účet;
  • používat jakékoli informace získané z Webových stránek, Platformy CLDXR nebo jakékoli její části k obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby;
  • obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat zaměstnancům nebo zástupcům společnosti, kteří se podílejí na poskytování jakékoli části webových stránek a/nebo platformy CLDXR;
  • používat jakýkoli majetek společnosti, k němuž má přístup prostřednictvím platformy CLDXR, k nevhodným prohlášením nebo materiálům týkajícím se rasy, národnostního původu, pohlaví, sexuálních preferencí, náboženství nebo fyzického postižení jiných osob;
  • používat jakýkoli majetek společnosti, k němuž má uživatel přístup prostřednictvím platformy CLDXR, v jakémkoli směšném, urážlivém, obtěžujícím a nevhodném složení a/nebo používat platformu CLDXR k vytváření a/nebo zveřejňování jakéhokoli nezákonného, nemorálního, hanlivého nebo pornografického materiálu, včetně jakéhokoli druhu nahoty;
  • povolit nebo jinak umožnit přístup k platformě CLDXR nebo svému uživatelskému účtu na platformě CLDXR třetím stranám bez řádného oprávnění nebo objemové licence.

9. Odškodnění

 • Tímto souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodňovat a chránit společnost a její zástupce, zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele, nástupce a postupníky (dále společně jen “osvobozené strany”) před jakoukoli ztrátou, škodou, odpovědností, nárokem, požadavkem nebo výdajem, včetně přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení, uplatněných jakoukoli třetí stranou nebo subjektem v důsledku nebo vyplývající z:
  • používání platformy CLDXR, webových stránek a/nebo majetku společnosti;
  • obsah prezentací XR;
  • Uživatelský obsah;
  • porušení těchto Podmínek služby;
  • jakékoli porušení prohlášení a záruk uživatele uvedených v těchto podmínkách služby;
  • Vaše porušení práv třetí strany, mimo jiné včetně jakýchkoli nároků založených na právech na publicitu, pomluvě, narušení soukromí, porušení autorských práv, porušení ochranných známek nebo jakýchkoli jiných nároků; a/nebo
  • jakékoli jiné škodlivé jednání vůči jinému uživateli platformy CLDXR.
 • Bez ohledu na výše uvedené si společnost v rozsahu povoleném zákonem vyhrazuje právo na vaše náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni společnost odškodnit, a vy souhlasíte, že budete na své náklady spolupracovat se společností při obhajobě takových nároků. Společnost vynaloží přiměřené úsilí, aby vás informovala o jakémkoli takovém nároku, žalobě nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o něm dozví.

10. Úpravy platformy CLDXR a opravy

 • Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, upravit nebo odstranit obsah platformy CLDXR, dočasně nebo trvale pozastavit nebo přerušit provo platformy CLDXR nebo její části nebo jakékoli služby, ke které se připojuje, a to podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, včetně zlepšení funkčnosti nebo stability platformy CLDXR nebo řešení případných bezpečnostních problémů. Společnost nenese vůči uživateli ani žádné třetí straně odpovědnost za jakoukoli změnu, pozastavení nebo přerušení platformy CLDXR.
 • Pokud dojde k aktualizaci, upgradu nebo úpravě platformy CLDXR, ať už za účelem vylepšení nebo opravy funkcí nebo vlastností, pak se na tyto aktualizace, upgrady a úpravy vztahují tyto Podmínky služby, a to vedle jakýchkoli dalších podmínek, které jsou vám v souvislosti s aktualizací, upgradem nebo úpravou předloženy, a takové aktualizace a upgrady se považují za součást platformy CLDXR a vztahují se na ně všechny podmínky a ustanovení uvedené v těchto Podmínkách služby, mimo jiné včetně podmínek a ustanovení týkajících se licencí, omezení používání, vlastnictví a distribuce platformy CLDXR.
 • Platforma CLDXR je licencována jako jeden produkt. Její součásti nesmí být odděleny pro použití na více než jednom zařízení nebo uživateli bez řádného oprávnění vyplývajícího ze zvoleného plánu používání, jiného objemového licencování nebo výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti.
 • Na webových stránkách a/nebo na platformě CLDXR se mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat webových stránek a jejich obsahu, platformy CLDXR, majetku a/nebo služeb společnosti, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace na Webových stránkách a/nebo na Platformě CLDXR.

11. Správa stránek

 • Společnost si vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost:
  • sledovat webové stránky a/nebo platformu CLDXR, zda nedochází k porušování těchto Podmínek služby;
  • podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle jejího vlastního uvážení poruší zákon nebo tyto Podmínky služby, mimo jiné včetně nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení;
  • dle vlastního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti odstranit z webových stránek a/nebo platformy CLDXR nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrně velké nebo jakýmkoli způsobem zatěžují její systémy;
  • kdykoli a z jakéhokoli důvodu dle vlastního uvážení upravit, editovat nebo odstranit jakýkoli uživatelský obsah a/nebo obsah prezentací XR (nebo jakoukoli jeho část) nebo požádat uživatele, aby upravil nebo editoval svůj uživatelský obsah a/nebo obsah prezentací XR (nebo jakoukoli jeho část), pokud obdrží stížnost nebo oznámení o údajném porušování autorských práv v souvislosti s takovým obsahem nebo z jakéhokoli jiného důvodu; a
  • jinak spravovat Webové stránky a/nebo Platformu CLDXR způsobem určeným k ochraně práv a majetku Společnosti a k usnadnění řádného fungování Webových stránek a/nebo Platformy CLDXR.

12. Účty třetích stran

 • Část funkcí Webových stránek a/nebo Platformy CLDXR může Uživateli umožnit sdílení obsahu Prezentací XR prostřednictvím účtu, který má Uživatel u poskytovatelů služeb třetích stran (každý takový účet dále jen "Účet třetí strany"), jak je k dispozici v nastavení Webových stránek a/nebo Platformy CLDXR a v operačním systému zařízení Uživatele.
 • Uživatel bere na vědomí, že pokud se účet třetí strany nebo související služba stane nedostupnou nebo je ukončena ze strany poskytovatele služeb třetí strany (každý takový poskytovatel dále jen “poskytovatel služeb třetí strany”), uživatel nemusí být schopen takovou funkci webových stránek a/nebo platformy CLDXR používat.
 • Uživatel bere na vědomí, že vztah uživatele s poskytovateli služeb třetích stran, kteří jsou spojeni s účty třetích stran uživatele, se řídí výhradně smlouvou (smlouvami) uživatele s těmito poskytovateli služeb třetích stran.
 • Společnost nevyvíjí žádné úsilí, aby zkontrolovala jakýkoli obsah sociálních sítí zveřejněný uživatelem za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně přesnosti, zákonnosti nebo neporušování práv, a společnost za takový obsah sociálních sítí neodpovídá.
 • Společnost nemá přístup k účtům třetích stran a/nebo k žádným osobním či jiným informacím týkajícím se těchto účtů třetích stran.

13. Podání

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakékoli dotazy, připomínky, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se webových stránek a/nebo platformy CLDXR (dále jen "příspěvky") které uživatel poskytne společnosti, nejsou důvěrné a stávají se výhradním vlastnictvím společnosti. Společnost vlastní výhradní práva, včetně neomezené licence na veškeré duševní vlastnictví, a je oprávněna k neomezenému používání a šíření těchto Podnětů pro jakýkoli zákonný účel, komerční či jiný, bez uznání nebo náhrady Uživateli. Uživatel tímto uděluje výhradní a neomezenou licenci na všechny takové Příspěvky a vzdává se práva na jakoukoli odměnu a Uživatel (a jeho rodič nebo zákonný zástupce jménem Uživatele, pokud je Uživatel mladší plnoletosti v jurisdikci, ve které má Uživatel bydliště) tímto zaručuje, že všechny takové Příspěvky jsou originálem Uživatele nebo že Uživatel má právo takové Příspěvky poskytnout. Uživatel souhlasí s tím, že vůči Společnosti nebude uplatňovat žádné nároky za jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zneužití jakéhokoli vlastnického práva k Příspěvkům Uživatele.

14. Webové stránky třetích stran a obsah třetích stran

 • Webové stránky a/nebo platforma CLDXR mohou obsahovat (nebo mohou být uživateli z webových stránek a/nebo platformy CLDXR zasílány) reklamy a odkazy na jiné webové stránky (dále jen "webové stránky třetích stran") jakož i články, fotografie, text, grafiku, obrázky, design, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace, software a další obsah nebo předměty, které patří třetím stranám nebo pocházejí od třetích stran (dále jen "obsah třetích stran").
 • Tyto webové stránky třetích stran a obsah třetích stran nejsou společností zkoumány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a společnost neodpovídá za žádné webové stránky třetích stran, ke kterým je přístup prostřednictvím webových stránek a/nebo platformy CLDXR, ani za žádný obsah třetích stran zveřejněný na webových stránkách a/nebo platformě CLDXR, dostupný jejich prostřednictvím nebo instalovaný z těchto webových stránek a/nebo platformy CLDXR, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, zásad ochrany osobních údajů nebo jiných zásad obsažených na webových stránkách třetích stran nebo v obsahu třetích stran. Zahrnutí Webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli Obsahu třetích stran, odkazování na ně nebo povolení jejich používání či instalace neznamená jejich schválení nebo podporu ze strany Společnosti.
 • Pokud se Uživatel rozhodne opustit Webové stránky a/nebo Platformu CLDXR a vstoupit na Webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli Obsah třetích stran, činí tak na vlastní nebezpečí a měl by si být vědom toho, že tyto Podmínky služby se na takový přístup již nevztahují. Uživatel by se měl seznámit s platnými podmínkami a zásadami, včetně ochrany soukromí a postupů shromažďování údajů, všech webových stránek, na které Uživatel přejde z Webových stránek a/nebo Platformy CLDXR nebo které se týkají aplikací, které Uživatel používá nebo instaluje z Webových stránek a/nebo Platformy CLDXR.
 • Veškeré nákupy, které uživatel uskuteční prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou probíhat prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s těmito nákupy, které jsou výhradně záležitostí mezi uživatelem a příslušnou třetí stranou.
 • Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že společnost neschvaluje produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran, a uživatel se zavazuje zbavit společnost jakékoli škody způsobené nákupem takových produktů nebo služeb ze strany uživatele. Uživatel dále zbavuje Společnost odpovědnosti za jakékoli ztráty, které Uživatel utrpí, nebo za škody způsobené Uživateli v souvislosti s jakýmkoli obsahem Třetí strany nebo jakýmkoli kontaktem s Webovými stránkami Třetí strany.

15. Záruky, omezení odpovědnosti

 • Společnost se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby vám poskytla následující úroveň služeb a podpory:
  • Společnost usiluje o dostupnost platformy CLDXR na úrovni 96 % v provozní době 10 hodin v pracovních dnech, přičemž se nezapočítávají svátky a dny pracovního klidu stanovené pro Českou republiku, s přípustnou dobou kumulovaných výpadků s měsíčním vyhodnocením max.10 hodin. 8 hodin a 15 minut v rámci stanovené pracovní doby (např. rok 2021 má 252 pracovních dnů, při 10hodinové denní době, což zajišťuje měsíční výpadek max. 8,4 hodiny při dostupnosti 96 %);
  • Společnost poskytne Uživateli e-mailovou zákaznickou podporu v době stanovené v příslušném Plánu používání, který si Uživatel zvolil. Doba odezvy uvedená v příslušných Plánech užívání se vždy vztahuje na dobu, ve které Společnost nejprve odpoví na e-mail Uživatele týkající se problémů s dostupností a funkčností;
  • Společnost je oprávněna provádět plánované odstávky serveru a zařízení, na kterých jsou provozovány webové stránky a/nebo platforma CLDXR, a to po předchozím upozornění uživatele zaslaném na jeho e-mail. Takové odstávky se pro účely výpočtu úrovně služeb nezapočítávají jako výpadek.
 • Společnost nemůže zaručit úroveň služeb a povinnosti údržby společnosti:
  • na jakýkoli software, zařízení nebo služby, které nebyly zakoupeny prostřednictvím webových stránek a/nebo platformy CLDXR;
  • pokud byl problém způsoben používáním zařízení, softwaru nebo služeb, které nejsou doporučeny, povoleny a/nebo výslovně zakázány těmito Podmínkami služby;
  • pokud byl problém způsoben používáním webových stránek a/nebo platformy CLDXR způsobem, který není doporučen, povolen a/nebo je výslovně zakázán těmito podmínkami služby;
  • pokud Uživatel bránil Společnosti v provádění požadovaných úkolů údržby a aktualizace;
  • na problémy způsobené Uživatelem, třetími stranami, softwarem třetích stran nebo jinými okolnostmi vzniklými nezávisle na vůli Společnosti, jako je např. nedostatečné nebo žádné internetové připojení Uživatele; průnik virů do informačního systému Uživatele nebo jiný podobný útok nezpůsobený Společností; překážky způsobené v důsledku stávky zaměstnanců Uživatele, tj.tj. v důsledku částečného nebo úplného přerušení práce zaměstnanců; cílený kybernetický útok, zásah vyšší moci (např. povodně, válka, zásah vyšší moci, občanské nepokoje, epidemie apod.); havárie; výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné k zajištění provozu ze strany Společnosti (např. aktualizace softwaru, konfigurace serverů) apod;
  • pokud byl problém způsoben nepodporovanými mobilními zařízeními, vybavením, softwarem nebo jinými službami, které Uživatel používá;
  • pokud byl problém způsoben výpadkem, dostupností nebo funkčností způsobenou poskytovatelem služeb nezbytných pro provozování Webových stránek, Platformy CLDXR, Majetku Společnosti a/nebo jakékoli jeho součásti Společností bez zavinění Společnosti, např. poskytovatelem hostingových služeb;
  • pokud uživatel z jakéhokoli důvodu poruší tyto Podmínky služby (např. pozdní úhrada poplatků, nesprávné používání atd.).
 • Pokud platforma CLDXR nefunguje v podstatě v souladu s touto smlouvou, veškerá a výlučná odpovědnost společnosti a váš jediný a výlučný opravný prostředek v souvislosti s takovou zárukou se podle volby společnosti omezuje na: (i) opravu platformy CLDXR; nebo (ii) ukončení Plánu používání a vrácení části předplatného, kterou jste zaplatili za nevyčerpanou nebo nevyužitou část Plánu používání. Tato záruka se vztahuje pouze na platformu CLDXR v původním stavu.
 • UŽIVATEL TÍMTO BERE NA VĚDOMÍ, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY, PLATFORMA CLDXR, MAJETEK SPOLEČNOSTI A/NEBO JAKÁKOLI JEJÍ SOUČÁST A JAKÁKOLI SOUVISEJÍCÍ SLUŽBA NEBO DOKUMENTACE JSOU POSKYTOVÁNY A LICENCOVÁNY "TAK, JAK JSOU", A TO V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, A SPOLEČNOST SE TÍMTO ZŘÍKÁ VŠECH DALŠÍCH PODMÍNEK, ODŠKODNĚNÍ, ZÁRUK, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, ZVYKLOSTÍ, PŘEDCHOZÍCH ÚSTNÍCH NEBO PÍSEMNÝCH PROHLÁŠENÍ NEBO JINAK S OHLEDEM NA WEBOVÉ STRÁNKY, PLATFORMU CLDXR, AKTIVUM SPOLEČNOSTI A/NEBO JAKOUKOLI JEJÍ SOUČÁST A JAKOUKOLI SOUVISEJÍCÍ SLUŽBU NEBO DOKUMENTACI, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, USPOKOJIVÉ KVALITY A NEPORUŠOVÁNÍ JAKÝCHKOLI ZÁKONŮ NEBO PŘEDPISŮ.
 • S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V ODST. 15.1 A 15.3 TÉTO SMLOUVY, SPOLEČNOST NENÍ POVINNA POSKYTOVAT JAKOUKOLI PODPORU PRO WEBOVÉ STRÁNKY, PLATFORMU CLDXR, AKTIVA SPOLEČNOSTI A/NEBO JAKÉKOLI JEJICH SOUČÁSTI, ANI POKRAČOVAT V POSKYTOVÁNÍ, AKTUALIZACI NEBO OPRAVĚ JAKÝCHKOLI VAD NEBO CHYB WEBOVÝCH STRÁNEK, PLATFORMY CLDXR, AKTIV SPOLEČNOSTI A/NEBO JAKÝCHKOLI JEJICH SOUČÁSTÍ, A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SPOLEČNOST O TAKOVÝCH VADÁCH NEBO CHYBÁCH INFORMUJETE NEBO ZDA SE SPOLEČNOST O TAKOVÝCH VADÁCH NEBO CHYBÁCH DOZVÍ JINAK, V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. JAKO PŘÍKLAD A NIKOLIV JAKO OMEZENÍ SPOLEČNOST NEZARUČUJE, ŽE: SPOLEČNOST SE ZAVAZUJE, ŽE: A) POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A/NEBO PLATFORMY CLDXR NEBO JAKÉKOLI JEJÍ ČÁSTI BUDE NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZCHYBNÉ; B) VŠECHNY VADY WEBOVÝCH STRÁNEK A/NEBO PLATFORMY CLDXR BUDOU ODSTRANĚNY.
 • V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM UŽIVATEL SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SPOLEČNOST ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODPOVÍDÁ UŽIVATELI ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ ČI SUBJEKTU, KTERÝ SI PROSTŘEDNICTVÍM UŽIVATELE ČINÍ NÁROK, ZA JAKÉKOLI NEPŘÍJEMNOSTI, PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO JINÝCH ŠKOD ("ZTRÁTY"), AŤ UŽ VZNIKLY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZÁKONA NEBO JINAK V SOUVISLOSTI S NIMI, ZPŮSOBUJÍCÍ NEMOŽNOST PŘÍSTUPU UŽIVATELE K WEBOVÝM STRÁNKÁM, PLATFORMĚ CLDXR, AKTIVU SPOLEČNOSTI A/NEBO NĚKTERÉ Z JEJÍCH SOUČÁSTÍ NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ BĚHEM JAKÉHOKOLI VÝPADKU, ODSTÁVKY NEBO PŘERUŠENÍ PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK, PLATFORMY CLDXR, AKTIVA SPOLEČNOSTI A/NEBO NĚKTERÉ Z JEJÍCH SOUČÁSTÍ, A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ŠKODY PŘEDVÍDATELNÉ A ZDA SPOLEČNOST BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA ČI NIKOLI. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NEBUDE NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH SLUŽBY VYKLÁDÁNO TAK, ŽE BY SPOLEČNOST ZAVAZOVALO K ÚDRŽBĚ A PODPOŘE PLATFORMY CLDXR NEBO K POSKYTOVÁNÍ JAKÝCHKOLI OPRAV, AKTUALIZACÍ NEBO VYDÁNÍ V SOUVISLOSTI S NÍ.
 • Aby se předešlo pochybnostem, podle výše uvedených odstavců společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za zejména, ale nikoliv výlučně:
  • jakékoliv chyby, omyly nebo nepřesnosti Webových stránek, Platformy CLDXR, Aktiv společnosti a/nebo jejich součástí;
  • kvalitu, dostupnost a rozsah všech bezplatně poskytovaných služeb;
  • škody na majetku jakékoli povahy, které vzniknou v důsledku vašeho přístupu na Webové stránky, Platformu CLDXR, Majetek společnosti a/nebo jakékoli její součásti a jejich používání;
  • jakýkoli neoprávněný přístup k zabezpečeným serverům společnosti a/nebo k veškerým osobním údajům a/nebo finančním informacím na nich uloženým;
  • jakékoliv chování jednotlivých uživatelů nebo jejich způsob používání webových stránek, platformy CLDXR, majetku společnosti a/nebo jakékoli její součásti, zejména takové, které není v souladu s těmito podmínkami služby nebo zákonem, ani za škody a újmy tím způsobené;
  • přerušení nebo ukončení přenosu na Webové stránky a/nebo Platformu CLDXR nebo z nich;
  • služeb poskytovaných jinými subjekty, jejich kvality, množství nebo jakýchkoli důsledků, nebo za práva a povinnosti spojené s těmito službami, příslušenstvím apod;
  • jakékoliv chyby, viry, trojské koně a podobně, které mohou být přeneseny na Webové stránky, Platformu CLDXR, Majetek společnosti a/nebo jakékoli její součásti jakoukoli třetí stranou nebo jejich prostřednictvím; a/nebo
  • jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku použití jakéhokoli obsahu zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím webových stránek, platformy CLDXR, majetku společnosti a/nebo jakékoli její součásti;
  • veškeré platby, transakce nebo převody, které uživatel provede, resp. pomocí kterých se provede příslušná platba za plán používání. Za tyto (transakční) služby a portály odpovídají provozovatelé těchto platebních společností.
  • nemožnost používat Webové stránky, platformu CLDXR a/nebo její součásti, pokud Uživatel nevlastní vhodné a dostatečné softwarové nebo hardwarové vybavení.
 • Omezení odpovědnosti se však nevztahuje na škody způsobené hrubou nedbalostí, zlou vírou nebo úmyslným či záměrným jednáním Společnosti, ani k nim nepřihlíží.
 • Celková kumulativní odpovědnost Společnosti za ztráty utrpěné nebo způsobené v důsledku této smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s používáním nebo výkonem Webových stránek a/nebo platformy CLDXR nebo služeb s nimi spojených nesmí v žádném případě přesáhnout výši předplatného, které bylo nebo mělo být zaplaceno v průběhu jednoho roku před vznikem takové škody.
 • Uživatel bere na vědomí, že může dojít k událostem mimo kontrolu Společnosti, které ovlivní dostupnost a funkčnost Webových stránek, Platformy CLDXR, Majetku Společnosti a/nebo jakékoli jeho součásti (např. výpadek internetového připojení Uživatele; průnik virů do informačního systému Uživatele nebo jiný podobný útok nezpůsobený Společností; překážky způsobené v důsledku stávky zaměstnanců Uživatele, tj. v důsledku částečného nebo úplného přerušení práce zaměstnanců; cílený kybernetický útok, vyšší moc; nehody; výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiných opatření nezbytných k zajištění provozu, útoky na technické vybavení Společnosti, porušení bezpečnostních povinností Uživatele a podobně), které mohou způsobit, že Společnost nebude moci Uživateli poskytovat zákaznickou podporu a úroveň služeb Webové stránky a/nebo Platformy CLDXR v souladu s těmito Podmínkami poskytování služeb a příslušným Plánem používání. Společnost neodpovídá za žádnou škodu, která Uživateli v souvislosti s těmito událostmi vznikne, a není v prodlení s plněním svých povinností podle těchto Podmínek služby během těchto událostí.
 • Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou uživatel získá od společnosti nebo prostřednictvím webových stránek, platformy CLDXR, majetku společnosti a/nebo jakékoli její součásti, nezakládá žádnou záruku, která není výslovně uvedena v těchto podmínkách služby.
 • Přenos dat nebo informací přes internet nebo jiné formy sítí nemusí být bezpečný a může dojít k jejich ztrátě, zachycení nebo změně během přenosu. Společnost, její zástupci, zaměstnanci, vedoucí pracovníci, ředitelé, nástupci a postupníci (dále společně jen “osvobozené strany”) nenesou žádnou odpovědnost za škody, které mohou uživateli vzniknout, ani za náklady, které mohou uživateli vzniknout v důsledku jakýchkoli elektronických přenosů přes internet nebo jinak v rámci webových stránek, platformy CLDXR, majetku společnosti a/nebo jakékoli její součásti, jako jsou přenosy zahrnující výměnu elektronických zpráv jakéhokoli druhu (včetně těch, které mohou obsahovat jakékoli osobní údaje). V žádném případě nebudou informace, které Uživatel poskytne na Webové stránce, Platformě CLDXR, Majetku společnosti a/nebo kterékoli z jejích součástí nebo prostřednictvím nich, považovány za důvěrné, nebudou z naší strany zakládat žádné fiduciární závazky vůči Uživateli ani nebudou mít za následek jakoukoli odpovědnost vůči Uživateli z naší strany v případě, že tyto informace budou bez souhlasu Uživatele neúmyslně zveřejněny nebo zpřístupněny třetím stranám, a to nad rámec našich povinností podle oddílu o zásadách ochrany osobních údajů. Přestože je vyvíjeno komerčně přiměřené úsilí, které pomáhá zajistit, aby veškerý software poskytovaný na webových stránkách, platformě CLDXR, majetku společnosti a/nebo jakýchkoli jejích součástech byl vhodný pro použití v nejrůznějších systémech, měl by Uživatel přijmout přiměřená a vhodná opatření ke kontrole na přítomnost počítačových virů a zajistit kompatibilitu softwaru s konkrétním systémem Uživatele. Uživatel by měl před instalací jakéhokoli takového softwaru zajistit úplnou a aktuální zálohu informací obsažených v počítačovém systému Uživatele. Společnost v žádném případě nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat Uživatele. Za případnou rekonstrukci ztracených nebo znehodnocených dat odpovídá Uživatel.

16. Ukončení

 • Tyto podmínky služby a smlouva uzavřená na jejich základě zůstávají v platnosti, dokud nebudou ukončeny:
  • odstoupením od smlouvy;
  • odepřením přístupu uživateli k Webovým stránkám, platformě CLDXR, aktivům společnosti a/nebo jakýmkoli jejich součástem a/nebo uživatelskému účtu (včetně zablokování určitých IP adres) a/nebo smazat uživatelský účet a ukončit práva poskytnutá uživateli podle této smlouvy, pokud není plán používání poskytován za úplatu;
  • uplynutím doby trvání Plánu užívání;
  • upozorněním;
  • smazáním uživatelského účtu a ukončením používání platformy CLDXR uživatelem;
  • zánikem právnické osoby (společnosti nebo uživatele) s likvidací;
  • ukončením smlouvy dohodou mezi společností a uživatelem;
 • Společnost a Uživatel tímto výslovně vylučují jakékoliv jiné způsoby ukončení smlouvy uzavřené podle těchto Podmínek poskytování služeb stanovené právními předpisy, než které jsou sjednány v těchto Podmínkách poskytování služeb, a to v maximálním rozsahu přípustném podle zákona. Společnost a Uživatel dále výslovně vylučují aplikaci § 2370 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (“OZ”).
 • Po ukončení smlouvy podle těchto Podmínek poskytování služeb je uživatel povinen přestat používat veškeré webové stránky, platformu CLDXR, aktiva společnosti a/nebo jejich části, jakož i uživatelský účet.
 • Odstoupení od smlouvy podle těchto podmínek poskytování služeb je přípustné v těchto případech:
  • Společnost i Uživatel mohou kdykoli odstoupit od smlouvy podle těchto Podmínek služby, pokud si Uživatel zvolil bezplatný Plán používání. Po takovém odstoupení se jakákoli licence udělená Uživateli k používání Webových stránek, Platformy CLDXR, Aktiv Společnosti a/nebo jakékoli jejich součásti a poskytovaných služeb považuje za zrušenou a Uživatel již není oprávněn používat žádnou z funkcí Webových stránek, Platformy CLDXR, Aktiv Společnosti a/nebo jakékoli jejich součásti a/nebo jakékoli jejich části, jakož i Uživatelský účet. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností nemá Uživatel v souvislosti s takovým ukončením nárok na jakoukoli náhradu nebo kompenzaci;
  • Společnost může odstoupit od smlouvy podle těchto Podmínek služby, pokud uživatel nedodrží nebo poruší některou z podmínek uvedených v těchto Podmínkách služby. V takovém případě smlouva podle těchto Podmínek služby a práva poskytnutá uživateli podle těchto Podmínek služby zaniknou okamžitě po obdržení písemného oznámení, včetně e-mailu, oznámení nebo zprávy zaslané prostřednictvím platformy CLDXR uživateli společností, v němž budou uvedeny důvody odstoupení. Po takovém ukončení se jakákoli licence udělená Uživateli k používání Webových stránek, Platformy CLDXR, Aktiv Společnosti a/nebo kterékoli z jejich součástí a poskytovaných služeb považuje za zrušenou a Uživatel již není oprávněn používat žádnou z funkcí Webových stránek, Platformy CLDXR, Aktiv Společnosti a/nebo kterékoli z jejich součástí a/nebo jakoukoli jejich část, jakož i Uživatelský účet. Uživatel má nárok na vrácení peněz ve výši odpovídající poměrné částce zaplacené za Plán užívání, která zbývá ke dni odstoupení od smlouvy, nebo
  • Uživatel může odstoupit od smlouvy podle těchto Podmínek služby, pokud Společnost poruší své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek služby zvlášť závažným způsobem, zejména pokud Společnost trvale znepřístupní platformu CLDXR.
 • Oprávněné odstoupení od smlouvy podle těchto Podmínek služby ze strany Uživatele je účinné okamžitě poté, co Společnost obdrží písemné oznámení, včetně e-mailu, v němž je uvedeno odstoupení od smlouvy podle těchto Podmínek služby a jednoznačně specifikovány důvody odstoupení ze strany Uživatele podle tohoto odstavce.
 • V případě oprávněného odstoupení od smlouvy ze strany uživatele, který zaplatil příslušnou částku za účelem využívání platformy CLDXR, tj. za plán používání, má uživatel nárok na vrácení peněz ve výši odpovídající poměrné částce zaplacené za plán používání, která zbývá ke dni odstoupení od smlouvy.
 • Společnost a Uživatel se dohodli, že v případě oprávněného odstoupení od smlouvy podle těchto Podmínek služby se smlouva podle těchto Podmínek služby ruší s účinností ke dni doručení takového odstoupení druhé straně, přičemž veškeré již poskytnuté plnění podle těchto Podmínek služby se považuje za platné a Společnost ani Uživatel nemají v souvislosti s takovým odstoupením nárok na vrácení takového plnění ani na bezdůvodné obohacení. Uživatel tímto prohlašuje, že i částečné protiplnění je pro něj významné a důležité. Uživatel, který je spotřebitelem, tímto prohlašuje, že byl informován v souladu s ust. 1820, písm. l) h) OZ o povinnosti uhradit poměrnou část ceny za zvolený Plán užívání v případě odstoupení od smlouvy dle této smlouvy, neboť poskytování služeb a protiplnění započalo před takovým odstoupením.
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud není používání platformy CLDXR poskytováno na základě placeného plánu používání, může společnost podle svého vlastního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez něj okamžitě pozastavit nebo ukončit smlouvu podle těchto podmínek poskytování služeb tím, že uživateli odepře přístup na webové stránky a jejich používání, Platformu CLDXR, aktiva společnosti, jakoukoli její součást a/nebo uživatelský účet (včetně zablokování určitých IP adres) a/nebo smazat uživatelský účet a ukončit práva poskytnutá uživateli podle těchto podmínek s předchozím oznámením nebo bez něj, s uvedením důvodu nebo bez něj. Po takovém ukončení se jakákoli licence udělená Uživateli k používání Webové stránky, Platformy CLDXR, majetku společnosti a/nebo jakékoli její součásti a poskytovaných služeb považuje za zrušenou a Uživatel již není oprávněn používat žádnou z funkcí Webové stránky, Platformy CLDXR, majetku společnosti, jakékoli její součásti a/nebo jakékoli její části, jakož i Uživatelský účet. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, Uživatel nemá v souvislosti s takovým ukončením nárok na jakoukoli náhradu.
 • Uživatel tímto bere na vědomí, že smlouva podle těchto Podmínek služby je ukončena po vypršení Plánu používání, pokud si Uživatel neprodlouží předplatné takového Plánu používání.
 • Společnost může také kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu vypovědět smlouvu podle těchto Podmínek poskytování služeb výpovědí zaslanou uživateli formou písemné výpovědi, včetně e-mailu, oznámení nebo zprávy zaslané prostřednictvím platformy CLDXR, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď uživateli doručena, za předpokladu, že smlouva uzavřená podle těchto Podmínek poskytování služeb není před uplynutím výpovědní lhůty ukončena jiným způsobem výpovědi nebo zrušením. V takovém případě výpovědi má Uživatel nárok na vrácení peněz ve výši odpovídající poměrné částce zaplacené za Plán využití, která zbývá ke dni následujícímu po dni skončení výpovědní lhůty.
 • Uživatel může také kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu vypovědět smlouvu podle těchto Podmínek poskytování služeb výpovědí zaslanou Společnosti formou písemné výpovědi, včetně e-mailu, oznámení nebo zprávy zaslané prostřednictvím platformy CLDXR, s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena Společnosti, za předpokladu, že smlouva uzavřená podle těchto Podmínek není před uplynutím výpovědní lhůty ukončena jiným způsobem výpovědi nebo zrušením. Uživatel nemá v souvislosti s takovou výpovědí nárok na žádnou náhradu.
 • Smlouva podle těchto Podmínek poskytování služeb je rovněž ukončena, pokud Uživatel odstraní svůj Uživatelský účet a přestane používat Webové stránky, Platformu CLDXR, Majetek společnosti, jakoukoli jeho součást a/nebo jakoukoli jeho část. Uživatel nemá v souvislosti s takovým ukončením nárok na žádnou náhradu.
 • Dále, pokud dojde k ukončení smlouvy podle těchto Podmínek poskytování služeb a práv poskytnutých uživateli podle odstavce 16.4., b) tohoto článku, je uživateli zakázáno používat webové stránky, platformu CLDXR, aktiva společnosti, jakoukoli její součást a/nebo jakékoli služby poskytované v rámci platformy CLDXR pod jménem uživatele, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že uživatel může jednat jménem třetí strany. Kromě ukončení smlouvy podle těchto Podmínek služby si společnost vyhrazuje právo podniknout příslušné právní kroky.
 • Smlouva podle těchto Podmínek poskytování služeb bude rovněž ukončena po ukončení provozu Webových stránek a/nebo Platformy CLDXR bez ohledu na důvod. Uživatel má nárok na vrácení peněz ve výši odpovídající poměrné částce zaplacené za příslušný plán používání, která zbývá ke dni takového ukončení. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že v souvislosti s takovým ukončením nemá nárok na náhradu škody ani jiné nároky v maximálním rozsahu povoleném zákonem.
 • Smlouvu podle těchto Podmínek poskytování služeb lze také kdykoli ukončit vzájemnou dohodou Společnosti a Uživatele.
 • Smlouva podle těchto Podmínek služby může být ukončena také na základě odmítnutí změn Podmínek služby ze strany uživatele podle odst. 22.2 těchto Podmínek služby. Uživatel má nárok na vrácení peněz ve výši odpovídající poměrné částce zaplacené za příslušný Plán užívání, která zbývá ke dni takového ukončení.

17. Jurisdikce

 • Tato smlouva se řídí právem České republiky a je vykládána a interpretována v souladu s ním.
 • Společnost a Uživatel se tímto výslovně dohodli, že v případě jakéhokoli sporu vyplývajícího ze smlouvy podle těchto Podmínek služby jsou k řešení takového sporu příslušné soudy České republiky, konkrétně obecný soud Společnosti.

18. Nepřenosné

 • Smlouvu podle těchto Podmínek poskytování služeb ani žádnou její část nemůže Uživatel postoupit ani převést bez předchozího písemného souhlasu Společnosti; jakýkoli pokus o to je neplatný.

19. Oddělitelnost

 • Žádné nevyužití ani prodlení s využitím jakéhokoli privilegia, pravomoci nebo práva podle této smlouvy ze strany kterékoli ze stran nebude znamenat vzdání se těchto práv, ani žádné jednotlivé nebo částečné využití jakéhokoli práva nebo pravomoci podle této smlouvy nebude bránit dalšímu využití jakéhokoli jiného práva podle této smlouvy.
 • Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek poskytování služeb shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným nebo neplatným, považuje se toto ustanovení nebo jeho část za oddělitelné a bude omezeno nebo odstraněno v minimálním nezbytném rozsahu tak, aby tyto Podmínky poskytování služeb jinak zůstaly plně platné a vymahatelné. Takové ustanovení může být změněno a vykládáno tak, aby bylo dosaženo cílů takového ustanovení v co největším možném rozsahu podle platných právních předpisů, a zbývající ustanovení zůstanou nadále v plné platnosti a účinnosti.

20. Elektronická komunikace, transakce a podpisy

 • Používání webových stránek a/nebo platformy CLDXR, zasílání e-mailů společnosti a vyplňování online formulářů představuje elektronickou komunikaci. Uživatel souhlasí s přijímáním elektronické komunikace a souhlasí s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, sdělení a další komunikace, které Společnost poskytuje Uživateli elektronicky, prostřednictvím e-mailu, na Webových stránkách a/nebo v rámci Platformy CLDXR, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu takové komunikace.
 • Uživatel tímto souhlasí s používáním elektronických podpisů, smluv, objednávek a dalších záznamů a s elektronickým doručováním oznámení, zásad a záznamů o transakcích iniciovaných nebo dokončených společností prostřednictvím webových stránek a/nebo platformy CLDXR.

21. Zásady ochrany osobních údajů

 • Společnost dbá na ochranu a bezpečnost osobních údajů a je si vědoma skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které jsou považovány za osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR"), a je si vědoma důležitosti ochrany těchto údajů a dodržování všech právních a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním. Ochrana údajů zákazníků je nespornou prioritou společnosti.
 • Společnost neposkytuje ani neprodává osobní údaje svých uživatelů třetím stranám a neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje svých uživatelů.
 • Uživatel je povinen se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů společnosti [KLIKNĚTE ZDE].
 • Uživatel je upozorněn, že Webové stránky a Platforma CLDXR jsou umístěny v České republice. Pokud Uživatel přistupuje na Webové stránky z jiného regionu světa, kde platí zákony nebo jiné požadavky upravující shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů v České republice, pak tím, že Uživatel pokračuje v používání Webových stránek, Platformy CLDXR nebo služeb s nimi souvisejících, předává osobní údaje do České republiky a výslovně souhlasí s tím, aby byly osobní údaje předávány a zpracovávány v České republice.

22. Různé

 • Tyto Podmínky služby představují úplnou dohodu a výhradní vyjádření vzájemného porozumění mezi společností a uživatelem v okamžiku jejich přijetí uživatelem a nahrazují a ruší všechny předchozí písemné a ústní dohody a sdělení společnosti a uživatele týkající se předmětu těchto Podmínek služby.
 • Uživatel bere na vědomí, že společnost uzavírá v rámci běžného obchodního styku s větším počtem osob mnoho smluv podle těchto Podmínek poskytování služeb a tyto smlouvy jsou ze své podstaty závazné dlouhodobě a týkají se plnění stejného druhu. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na základě povahy závazků Společnosti vyplývajících z těchto Podmínek služby je nesporné, a to i před uzavřením jakékoli smlouvy podle těchto Podmínek služby, že v budoucnu může vzniknout důvodná potřeba následných změn podmínek těchto Podmínek služby. Uživatel a Společnost tímto souhlasí s tím, že Společnost může tyto Podmínky poskytování služeb v přiměřeném rozsahu měnit, a zároveň souhlasí s tím, že Uživatel bude o každé změně těchto Podmínek poskytování služeb informován prostřednictvím e-mailu a/nebo oznámení zobrazeného Uživateli na Webových stránkách a/nebo v rámci Platformy CLDXR. V takovém případě je Uživatel odpovědný za to, že se seznámí s novými změnami těchto Podmínek služby. Uživatel má právo odmítnout změny těchto Podmínek služby písemným oznámením zaslaným Společnosti, včetně e-mailu, oznámení nebo zprávy zaslané prostřednictvím Platformy CLDXR, což má za následek ukončení smlouvy mezi Uživatelem a Společností do jednoho (1) kalendářního měsíce od takového odmítnutí, což Uživatel tímto prohlašuje za dostatečné pro získání obdobných transakcí od jiného subjektu. Má se za to, že Uživatel byl seznámen se změnami jakýchkoli revidovaných podmínek těchto Podmínek poskytování služeb a že je přijal, pokud pokračuje v používání Webových stránek a/nebo Platformy CLDXR po datu, kdy byly takové revidované Podmínky poskytování služeb zveřejněny a Uživatel byl o nich informován. V případě, že dojde k uzavření nové smlouvy v rámci těchto Podmínek služby včetně jakýchkoli dalších změn, dodatků nebo úprav, řídí se nově uzavřená smlouva Podmínkami služby platnými ke dni uzavření takové smlouvy.
 • Smlouva podle těchto Podmínek služby je závazná pro vás a vaše dědice, vykonavatele, příjemce, nástupce a postupníky a vy nesmíte smlouvu podle těchto Podmínek služby postoupit žádné jiné straně bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu, který může být podle našeho výhradního a absolutního uvážení odepřen.
 • Veškeré smlouvy mezi společností a uživatelem se uzavírají v angličtině.
 • Náklady na využívání komunikačních služeb ze strany Společnosti nezvyšují náklady Uživatele. Náklady na komunikační prostředky na dálku využívané Uživatelem jdou k tíži Uživatele a jdou výhradně k jeho tíži.
 • Pokud společnost neuplatní nebo nevymůže jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby, neznamená to, že se takového práva nebo ustanovení vzdala.
 • Tyto podmínky služby platí v plném rozsahu povoleném zákonem.
 • Společnost může kdykoli postoupit jakákoli nebo všechna svá práva a povinnosti na jakoukoli třetí stranu.
 • Společnost nenese odpovědnost za ztráty, škody, zpoždění nebo nečinnost způsobené příčinou, kterou Společnost nemůže ovlivnit.
 • Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití ustanovení § 557, 1798, 1799, 1800, 1805 odst. 2 a 1895 OZ.
 • Mezi uživatelem a společností nevzniká v důsledku těchto Podmínek poskytování služeb nebo používání webových stránek a/nebo platformy CLDXR žádný vztah společného podniku, partnerství, zaměstnaneckého poměru nebo zastoupení.
 • Společnost je oprávněna poskytovat služby podle této smlouvy na základě živnostenského oprávnění. Dozor nad živnostenskými oprávněními vykonává příslušný živnostenský úřad v rozsahu své působnosti. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává v omezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

23. Vyřizování stížnosti a kontakt

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se platformy CLDXR nebo získat další informace o používání platformy CLDXR, kontaktujte nás na adrese:

Three Dragons s.r.o.
Spálená 480/1
602 00 Brno
Česká republika
Telefonní číslo: +420 731 212258
Emailová adresa: contact@cldxr.com

24. Práva spotřebitelů

 • Tento článek 24 se použije pouze v případě, že je Uživatel spotřebitelem, např. fyzickou osobou, která uzavírá tuto smlouvu se Společností mimo rámec své obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti.
 • Máte právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od přihlášení k příslušnému plánu používání. Tímto nás výslovně žádáte, abychom začali s plněním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Pokud odstoupíte od smlouvy o poskytování služeb podle odst. 24.2 těchto Podmínek poskytování služeb, jste povinni nám zaplatit část sjednané ceny úměrnou plnění poskytnutému do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 • Spotřebitel bere na vědomí, že společnost nemůže zaručit, že platforma CLDXR bude bez závad/chyb a dostupná bez přerušení. Odpovědnost za vady a právo na náhradu škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Nároky z vad/záruční nároky lze uplatnit na adrese support@cldxr.com nebo prostřednictvím webových stránek.
 • Společnost upozorňuje uživatele, že orgánem dohledu nad dodržováním povinností v oblasti ochrany spotřebitele je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, Česká republika, e-mail: podatelna@coi.cz nebo adr@coi.cz,: adr.coi.cz, do jehož působnosti spadá i mimosoudní řešení sporů. Uživatel může rovněž využít platformu pro online řešení sporů zřízenou Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

25. Další ustanovení a/nebo zveřejnění

Tyto podmínky služby jsou platné a naposledy byly aktualizovány 6. května 2021.